Ногай тил

курманов-ислам1-768x1024.jpg

2022-11-14 09:24

Ислам Юнусович Курманов Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынынъ Каясула авылында тувган. Бир-эки йылдан Курмановлардынъ аьели конъысы Новкус-Артезиан авылына коьшкен. Он ясына толганда, ол суьвретлевге тартылып баслаган.
Валерий Кирейтов.jpeg

2022-10-31 11:35

«Эгер юрегинъизге баа болган аьдемлерди колларынъыз бан кушаклап болмасанъыз, оларды оьз дуваларынъыз бан кушакланъыз» деген соьзлердинъ уьйкен маьнеси бар. Сол соьзлерде айтылгандай болып, мине мен де юрегиме якын болган коьп аьдемлерди оьз дуваларым ман кушакламага шалысаман. Сол аьдемлердинъ бириси – боьлем Валерий Рашидович Кирейтов.
IMG_3250.JPG

2022-10-18 09:37

Илми йолына багысланган бакты
-Рамина-e1664519901127.jpg

2022-10-3 11:47

Уьйсалган авылынынъ мектебининъ ана тил эм адабиат окытувшысы Рамина Алимхановна Байрамова аьли де яс болса да, окытувшылык тармагынынъ сулыбын алып келеятыр. Ол Хасавюрт педагогикалык колледжин битирип, 5 йыл узагында ислейди.
Абдулкадырова-Салимет-768x1024.jpg

2022-09-30 10:46

Салимет Исрапил кызы Абдулкадырова Ногай районынынъ Бораншы авыл мектебинде 1979-ншы йылдан алып куллык этеди. Ол Хасавюрт педучилищесин окып кутарган сонъ Дагестан патшалык пединститутынынъ баслангыш классларынынъ факультетин битирген.Басында ол пионервожатый, мектебтинъ комсомол организациясынынъ секретари, профкомынынъ председатели болып ислеген. 2008-нши йылда Салимет Абдулкадырова «Йыл окытувшысы – 2008» район конкурсында катнасып, 3-нши баргылы орынды казанган.

2022-09-28 09:11

Йилиншик сувынынъ ягасында конган, балалыгымнан алып бесигинде тербеткен Адил-Халк (аьвелгиде Шабаз) авылыннан коьримге тийисли коьп ногай аьеллер шыкканлар. Олардынъ бириси Маульт Иссаевич эм Муратхан Алимгереевна Зитляужевлердинъ татым аьели.

2022-09-28 09:09

Айдер Аметович Булатов 1951 йылдынъ 30 майында Таджик ССР-нынъ Гафуров каласында тувган. 1992 йылдан алып аьели Крым республикасында яшайды.1999-2011 йылларда Крым республикасынынъ оькиметлик власть органларында белсинли куллык эткен.

2022-09-28 09:08

Абдурахман Абдрахимович Махмудов 1949 йылда Астрахань областининъ Нариманов районынынъ Карагали (Каргалык) юртында куллыксуьер аьелде тувган

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30